I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Artykuł 1.

DEFINICJE

TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE OZNACZAJĄ:

COLOSEO

Internetowy Sklep Sportowy COLOSEO, adres: Al. Jana Pawła II 35, 83-200 Starogard Gdański NIP 712-172-01-39 REGON 220401591

Biuro firmy: COLOSEO Al. Jana Pawła II 35, 83-200 Starogard Gdański.

SKLEP INTERNETOWY

prowadzony przez COLOSEO w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym.

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo, które są przedmiotem handlu, zgodnie z Regulaminem.

UŻYTKOWNIK

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez COLOSEO na zasadach określonych w Regulaminie.

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary.

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary.

KONTO

prowadzone dla Użytkownika przez COLOSEO pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu COLOSEO.

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta.

REGULAMIN

niniejszy Regulamin COLOSEO.

Artykuł 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SKLEPIE INTERNETOWYM COLOSEO

 

2.1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2.

Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić pola:

1. LOGIN LUB E-MAIL

2. HASŁO

3. POWTÓRZYĆ HASŁO

4. WPISAĆ KOD Z OBRAZKA

następnie uzupełnić dane billingowe poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy. (Konto osobiste). Osoby fizyczne korzystające ze SKLEPU INTERNETOWEGO w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą (Konta Firmowe).

2.3

Po dokonaniu rejestracji w Internetowym Sklepie COLOSEO dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W wyniku prawidłowej Rejestracji COLOSEO tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w SKLEPIE INTERNETOWYM nazwy i hasła (logowanie).

2.4.

Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. , w trakcie korzystania z usług SKLEPU INTERNETOWEGO COLOSEO , a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

Artykuł 3.

ZAMÓWIENIA

3.1.

Zamówienia można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu i przez cały rok.

3.2

Kupujący- Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

3.3

Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19, w soboty w godzinach 10-15.

3.4

Klient zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia.

3.5

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na stronach coloseo.pl otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu coloseo.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie.

3.6

coloseo.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.7.1

Klient ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-maila na adres coloseo@coloseo.pl nie później niż 6 godzin od jego złożenia. Nie dotyczy to zamówień już wysłanych zrealizowanych.

3.7.2

Zgodnie z prawem Konsumenta klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez Internet – w ciągu 14 dni.

Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

3.8

W przypadku braku możliwości sprawdzenia lub skorygowania zamówień budzących wątpliwość lub zawierających nie kompletne dane, nie zostaną one zrealizowane .

3.9

COLOSEO w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

3.10

Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. Wysyłka towaru następuję po zaksięgowaniu gotówki na Naszym koncie bankowym (1-3 po zaksięgowaniu gotówki).

3.11

Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów.

3.12

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla Klientów z terytorium Wspólnoty sprzedaż wysyłkowa w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą VAT.

3.13

Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Chyba że towar jest ściągany na zamówienie wtedy czas realizacji jest podany w opisie towaru). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską (do 7 dni) lub przez firmy kurierskie (do 3 dni). UWAGA: Podane terminy dotyczą dni roboczych.

3.14

Zakładając konto w coloseo.pl wyrażamy zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Internetowy Sklep Sportowy COLOSEO, adres: Al. Jana Pawła II, 83-200 Starogard Gdański NIP 712-172-01-39 REGON 220401591

Artykuł 4.

ROLA SKLEPU INTERNETOWEGO

4.1.

COLOSEO nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku zamówień, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. COLOSEO w szczególności nie ponosi odpowiedzialności, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolności Kupujących.

4.2.

COLOSEO może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię SKLEPU INTERNETOWEGO w inny sposób szkodzą SKLEPU INTERNETOWEMU bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem COLOSEO.

4.3.

Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się w SKLEPIE INTERNETOWYM bez uprzedniej zgody COLOSEO.

COLOSEO może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 

Artykuł 5 .

OPŁATY I PROWIZJE

5.1.

Usługi świadczone przez COLOSEO są odpłatne. Wszystkimi opłatami obciążany jest Kupujący. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania.

5.2.

Opłaty są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty w momencie zakupu.

5.3.

Użytkownikom wystawiane są faktury VAT. Użytkownikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

5.4.

Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie, jeżeli na fakturze mają występować inne bądź bardziej szczegółowe dane – fakt ten należy poprzedzić wiadomością e-mail.

Artykuł 6.

INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

6.1.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach COLOSEO powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

6.2.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach COLOSEO transakcjach.

6.3.

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych SKLEPU INTERNETOWEGO , w tym do logo "COLOSEO", a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w SKLEPIE INTERNETOWYM , przysługują COLSOEO. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących JR SPORT za wyjątkiem zgodą COLOSEO.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 7.

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
 

7.1.

Podane przez Użytkowników dane osobowe COLOSEO zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

Załącznik nr 1: Polityka ochrony prywatności .

 

Artykuł 8.

 

ZMIANY REGULAMINU

8.1.

COLOSEO może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez COLOSEO, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SKLEPIE INTERNETOWYM zmienionego Regulaminu.

8.2.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w SKLEPIE INTERNETOWYM po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z COLOSEO ze skutkiem określonym w art. 9 .1.

Artykuł

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z COLOSEO (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

9.2.

Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez COLOSEO za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

9.3.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji COLOSEO, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w SKLEPIE INTERNETOWYM bez uprzedniej zgody COLOSEO.

Artykuł 10.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez COLOSEO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10.2.

Reklamację informującą można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w SKLEPIE INTERNETOWYM (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

10.3.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji COLOSEO zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10.4.

COLOSEO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci (towar reklamowany bezpiecznie zapakowany i przesłany do biura COLOSEO wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem podanym ze strony internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO COLOSEO z oryginalnym podpisem, z zastrzeżeniem, że COLOSEO może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

10.5.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach COLOSEO może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

10.6.

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wysyłkę reklamacyjną, oraz za zwrot w przypadku odrzucenia reklamacji. Wysokość opłat za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania.

Artykuł 11.

PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

11.1

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a COLOSEO, której przedmiotem są usługi świadczone przez COLOSEO w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez COLOSEO w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 12.

ZAŁĄCZNIKI

12.1.

Regulamin zawiera następujący załącznik, który stanowi jego integralną część:

Załącznik nr 1: Polityka ochrony prywatności